Monthly Archives: juli 2014

Velkommen til en ny sommer på Havna

Årsmøtet er tilbakelagt og et nytt styre er valgt for det kommende forretningsår. Årsmøte valgte undertegnede til å overta formannsvervet etter Tedd Urnes. Jeg har tidligere sittet 2 år i styret. Tedd Urnes trer nå inn i valgkomiteen sammen med Nina Eidem – også styremedlem fra de 2 siste år. En stor takk til dere begge for alt nedlagt arbeid og at dere vil påta dere denne oppgaven.

Styret har arbeidet meget med oppussingsprosjektet i de siste år. Sluttoppgjør til oppdragstager R2R er berammet i år. Årsmøtet fikk orientering om at arbeidet i stor grad har gått etter både plan og budsjett. Tilbakemeldinger viser at andelseierne er svært fornøyde med resultatet. Det har vært et arbeidsmessig og økonomisk løft for styret, sameiet og andelseierne, men det viser seg vanskelig i praksis å drive et lineært vedlikehold uten enkelte løft inne i mellom.

Regnskap til OBOS Eiendomsforvaltning

Den neste store endringen som medlemmene i noen grad vil merke er at forretningsførselen legges over til OBOS Eiendomsforvaltning. Dette er hittil delvis blitt ført av et styremedlem og innkreving av årlig Service- og vedlikeholdsavgift har skjedd gjennom Rica Havna Hotell. Etter ønske fra årsmøtet i 2013 om å frigjøre regnskapet fra Rica Havna Hotell er det blitt overført til OBOS Eiendomsforvaltning. Foruten vanlig regnskapsførsel med remittering av faktura for sameiet vil de også stå for utstedelse av årlig service- og vedlikeholdsavgift, vedlikehold av eierregister og utstedelse av årsoppgaver over andelseierens andel av sameiets formue og gjeld. I denne anledning har tidligere formann Tedd Urnes jobbet seg gjennom innhenting av samtlige andelseieres personnummer. Dette var nødvendig for at skattemyndighetene skal klare å lese opplysningene inn på rett persons selvangivelse.

Utsendelse av den årlige service- og vedlikeholdsavgiften vil skje i rundt 20. juni 2014 med betalingsforfall 1. juli 2014. Den vil være gjenstand for purring etter 10 dager med NOK 300,- i purreavgift. Etter 2. gangs purring uten resultat vil faktura sendes over til OBOS Forvaltning sitt eget inkassoselskap Hammersborg Inkasso. Dette er dessverre en nødvendighet etter en foruroligende vekst i sameiets utestående fordringer de siste år. Vi anmoder derfor alle om å betale tilsendt faktura ved forfall for å unngå purregebyr.

Eierregisteret har vært en utfordring i de senere år. Som et ledd i regnskapsarbeidet vil OBOS Forvaltning overta føringen av eierregisteret. Dette betyr at eierendringer må meldes OBOS Eiendomsforvaltning. For eierskifte vil det påløpe et gebyr til OBOS Eiendomsforvaltning på NOK 603,- pt.

Ny serviceavtale mellom Sameiet Havna Skjærgårdspark og Rica Havna Hotell for perioden 2014 – 2019

Denne avtalen inneholder samme servicenivå for medlemmene tidligere. Endringen som er gjort er at man i større grad har direktefakturering av for eksempel kommunale avgifter, høyere spesifikasjon på hvilke tjenester som skal leveres og noen tjenester er lagt på timebasis. En gjennomgang av dette ble foretatt på årsmøtet. Ønsket er at serviceavtalen skal fremstå som transparent.

Vi setter stor pris på å ha Rica Havna Hotell som samarbeidspartner.

Videre arbeid

Styret har mange oppgaver i tiden fremover. Etablering av gode samarbeidsrutiner med OBOS Eiendomsforvaltning, inndriving av utestående fordringer, god gjennomføring og oppfølging av serviceavtalen med Rica Havna Hotell er noen. Det har også kommet ønsker om en nett-tilknytning som vi må se nærmere på.

Men ønske om en god sommer

På vegne av styret ønsker jeg alle andelseierne en god, aktivitetsfylt og fredelig sommer på Havna Skjærgårdspark.

Med vennlig hilsen

Henning Madsen

Formann

Hennig Madsen-formann havna

Reklame

Presentasjon av serviceavtalen

Presentasjon av serviceavtalen som ble holdt av styremedlem Per Otto Furuset på årsmøtet kan sees som PowerPoint-fil.

Presentasjon serviceavtale Rica Havna