Monthly Archives: mai 2022

Protokoll fra ordinært årsmøte i Havna skjærgårdspark velforening 09.05.2022

Protokoll fra ordinært årsmøte i Havna skjærgårdspark velforening

Møtedato:          09.05.2022

Møtetidspunkt:  18.00

Møtested:          [Oppsal Samfunnshus], Vetlandsveien 99, 0685 Oslo

Til stede:           15 andelseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 17 stemmeberettigede. Totalt 183 andeler. 38 i rommet + 145 (rica) av 490 totalt.

Møtet ble åpnet av Finn G Karlsen.

——————————————————————————————————–

  1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Finn G Karlsen foreslått.

Vedtak: Ingen innsigelser, valgt.

B  Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Stemmeberettigede er godkjent.

C  Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Beate Kristine Nielsen foreslått.  Protokollvitne ble

Bente Karlsen

Vedtak: Godkjent

D  Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

——————————————————————————————————–

  • Behandling av årsrapport for 2021

Styrets årsrapport ble behandlet.

Vedtak:

Kommentar fra andelseier til styrets årsberetning om rehabilitering av bad. Dette må styret arbeide videre med.

Kommentar om ønske av å holde strømkostnadene nede gjennom at en person sjekker hyttene og holder varmeelementene så lave som mulige. Styreleder forteller at Scandics driftsansvarlig allerede gjør dette.

Forslag om at styret sparer opp egenkapital til fremtidig utskiftning av bad.

Styret skriver opp bad som en sak i kommende år og vurderer å lage en plan for fremtidig oppussing av badene.

——————————————————————————————————–

  • Behandling av årsregnskap for 2021

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

Kommentar: gjensidig leieforhold mellom Velforeningen og Scandic. Scandic kan leie for en pris (kr 350?), men Velforeningen får ikke leid for samme pris tilbake.

Ønske om spesifisering av kostnader på NOTE 8 (ikke bare en forklaring i forkant).

Spørsmål om hva renta i OBOS-banken er, og ønske om å sjekke muligheter for andre banker (evnt binde innskuddet i en periode) for å få bedre rentebetingelser.

——————————————————————————————————–

  • Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret er satt til kr _52.000,-___________.

i henhold til budsjett for 2022 som ble vedtatt på årsmøtet.

——————————————————————————————————–

  • Behandling av innkomne forslag og saker

SAK

Saksframstilling: Styret foreslår en økning av årsavgiften med 10%

Årsavgiften har ikke blitt justert på mange år. For å kunne ivareta et forsvarlig vedlikehold av hyttene våre og med bakgrunn i de økte strømutgiftene ber styret årsmøte å vedta en økning av årsavgiften med 10%.

Vedtak: Vedtatt mot 7 stemmer.

Kommentar:

Innspill om at det spares kr. 200 000 per år for å avsette dette til rehabilitering av bad, som en forutsetning om at årsavgiften økes.

SAK

——————————————————————————————————–

  • Valg av tillitsvalgte

A  Styreleder Finn G. Karlsen

Vedtak: Ikke på valg.

B Styremedlem Tedd Urnes

Vedtak: Ikke på valg

Som styremedlem for 2 år, ble Beate K Nielsen foreslått gjennvalgt

Vedtak: Vedtatt

Som nytt styremedlem for 2 år, ble Mariann Hove foreslått.

Vedtak: Vedtatt

Rica Eiendom oppnevner 1 styrerepresentant.

Ane Johansen fortsetter i styret som Ricas representant.

C  Som varamedlem for ___ år, ble ____________________________ foreslått.

Som varamedlem for ___ år, ble ____________________________ foreslått.

Vedtak:

D  Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Nina E. Eidem

Åse Dyrstad   

Det er 22 stemmer i mot og 161 stemmer for.

Det kom benkeforslag forslag om at Håvard Stenberg skulle velges inn i valgkomiteen.

Det stemmes ned med 22 stemmer for forslaget og 161 stemmer mot.

Vedtak: Styreleder, styremedlemmer og valgkomite er vedtatt.

E  Andre komiteer/utvalg

Vedtak:

——————————————————————————————————–

Møtet ble hevet kl.: 19.45.  Protokollen signeres av

Møteleder                                                                 

Navn: Finn G. Karlsen (sign.)

Fører av protokollen

Navn: Beate Kristine Nielsen (sign.)

Protokollvitne 1                                                         

Navn: Bente Karlsen (sign.)

Protokollvitne 2

Navn:

Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:

Navn                                                   Adresse                                              Valgt for

Leder              Finn G. Karlsen________________ _________________________        _________

Nestleder        _________________________        _________________________        _________

Styremedlem  Tedd Urnes_________________     _________________________        _________

Styremedlem  Beate Kristine Nielsen________       _________________________        2 år____

Styremedlem  Marianne Hove_____________        _________________________        2 år______

Dersom konstituerende styremøte ikke er avholdt skrives også alle inn, men med tittel styremedlem på alle unntatt leder:

Navn                                                   Adresse                                              Valgt for

Leder              _________________________        _________________________        _________

Styremedlem  _________________________        _________________________        _________

Styremedlem  _________________________        _________________________        _________

Styremedlem  _________________________        _________________________        _________

Styremedlem  _________________________        _________________________        _________

Styret vil konstituere seg på neste styremøte.

Reklame

En hilsen fra styret

Hei alle andelseiere og gjester på Havna skjærgårdspark. Velkommen til en ny flott sommer på Havna.

Havna Skjærgårdspark velforening har nettopp avholdt årsmøte og styret består nå av følgende:

Styreleder: Finn G. Karlsen

Styremedlem: Beate Kristine Nielsen

Styremedlem: Marianne Hove

Styremedlem: Tedd Urnes

Styremedlem: Ane Johansen er oppnevt i styret som Rica Eiendoms representant.

Styret har som hovedoppgave å drifte og vedlikeholde hyttene og området rundt hyttene våre. Det har i de siste årene pågått betydelig vedlikeholdsarbeid og styret håper alle vil få noen hyggelige ferieuker på Havna i sommer.

Vedlagt finner dere Scandics prisliste for 2022 over tilbud og tjenester de har til oss for at oppholdet vårt skal bli så trivelig som mulig. Som dere ser av prislisten får vi som andelseiere og gjestene våre  gode rabatter i forhold til ordinære priser. Det setter vi stor pris på.

Styret vil få lov til å ønske alle en riktig god sommer på Havna.

Hilsen Styret